Eksperci TTI

Prof. dr hab. med. Piotr Czauderna

Jest kierownikiem Katedry i Kliniki Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (GUMED), a także prezydentem Sekcji Chirurgii Dziecięcej Unii Europejskich Specjalistów Medycznych (UEMS). Był członkiem wielu zespołów przy Ministerstwie Zdrowia: ds. Narodowej Strategii Onkologicznej, ds. Chorób Rzadkich oraz ds. Narodowego Instytutu Onkologii, którego pracom przewodniczył. W okresie X – XII.2019 był prezesem Agencji Badań Medycznych. Przez dwie kadencje (2006-2012) był przewodniczącym Międzynarodowej Grupy ds. Strategii Leczenia Guzów Wątroby u Dzieci (SIOPEL). Jest członkiem licznych polskich i zagranicznych towarzystw naukowych, w tym Międzynarodowego Towarzystwa Onkologii Pediatrycznej (SIOP). Jest współautorem blisko 700 prac naukowych (wraz ze streszczeniami) o łącznym IF> 476. Większość z nich dotyczy onkologii dziecięcej i szczególnie nowotworów wątroby u dzieci. W roku 2021 zaliczono go do prestiżowego grona TOP 2%, czyli najlepszych i najczęściej cytowanych naukowców świata

Prof. Bogusław Dopart

Literaturoznawca, historyk kultury i nauki, krytyk, publicysta. Prof. dr hab. (od r. 2003). Kierownik Katedry Historii Literatury Oświecenia i Romantyzmu UJ. Członek korespondent Polskiej Akademii Umiejętności; z-ca Przewodniczącego Komisji Kultury Słowian PAU. Członek Rady Naukowej Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie. Należy do Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa i do Muzealnej Rady Programowej przy Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich we Wrocławiu. Prezes Krakowskiego Oddziału Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza. Przewodniczący Akademickiego Klubu Obywatelskiego w Krakowie. Był stypendystą Rządu Francuskiego i Uniwersytetu we Fryburgu szwajcarskim oraz opiniodawcą Schweizerischer Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung. Autor ponad 250 publikacji naukowych, w tym 8 książek autorskich. Redaktor serii „Studia Dziewiętnastowieczne” (40 tytułów).

Prof. Zbigniew Osiński

Profesor UMCS w Lublinie. W latach 1984 - 1996 pracował w oświacie w charakterze nauczycieli historii i dyrektora szkoły. Od 1996 zatrudniony był w Instytucie Historii UMCS w Lublinie - zajmował się najnowszą historią Polski i dydaktyką historii. Doktorat „Nauczanie historii w szkołach podstawowych w Polsce w latach 1944-1989” obroniony w 1998 r. W roku 2008 uzyskał stopień doktora habilitowanego na podstawie pracy „Janusz Jędrzejewicz – piłsudczyk i reformator edukacji 1885-1951”. Od 2008 r. przeszedł do pracy w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UMCS w Lublinie, gdzie oprócz historii Polski (książka „Działania aparatu bezpieczeństwa wobec oświaty na Lubelszczyźnie w latach 1944-1989”) zajmował się nauką o informacji. Specjalizował się w elektronicznych zasobach informacji naukowej i edukacyjnej oraz w problematyce humanistyki cyfrowej. Obecnie zatrudniony jest w Instytucie Nauk o Kulturze UMCS w Lublinie. Prowadzi badania naukowe i kształcenie w zakresie różnorodnych aspektów humanistyki cyfrowej ora naukowych zasobów w Internecie.

Dorota Heck

Polonistka, autorka 300 publikacji literaturoznawczych lub krytycznoliterackich, w tym 9 książek. Na seminarium Jerzego Woronczaka ukończyła studia polonistyczne (specjalność nauczycielska) na Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie uzyskała wszystkie stopnie: doktorat pod kierunkiem Wojciecha Głowali – 1992, habilitacja – 2006, tytuł profesora 2015. W końcu l. 80 publikowała m.in. w „Kulturze Niezależnej”, „Twórczości”, w l. 90. XX w. w „Pamiętniku Literackim”, „Tekstach Drugich”, „Przeglądzie Powszechnym”, a w ostatnim dwudziestoleciu głównie w „Toposie”, „Arcanach”, „Perspektywach Kultury” i „Nowych Książkach”. Wydała w m.in.: Personalista w czasach kolektywizmu: o twórczości Andrzeja Kijowskiego (2002), „Bez znaku, bez śladu, bez słowa”: w kręgu problemów duchowości we współczesnej literaturze polskiej [G. Herling-Grudziński, Cz. Miłosz, T. Różewicz i in.] (2004), Filologia i (jej) interpretacje (2012), Podręczny słownik literatury polskiej (2012, t. 1, 2014, t. 2), Topika, tren i tło: o poezji Wojciecha Wencla (2019). Laureatka nagród naukowych Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego (2001, 2011, 2020), wyróżnienia kapituły Nagrody Literackiej im. Józefa Mackiewicza (2016), stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (1984/85) i Cambridge Colleges Hospitality Scheme (1995, 1998). Interesuje się krytyką i eseistyką literacką, aksjologią, korespondencją sztuk, morfologią kultury i tradycjami filologicznymi we współczesnej retoryce literaturoznawczej.

Prof. Kazimierz Rzążewski

Jest profesorem fizyki w Centrum Fizyki Teoretycznej PAN. Zajmuje się optyką kwantową i fizyką gazów kwantowych. Poza fizyką interesuje się systemami wyborczymi. Za swoje osiągnięcia otrzymał medal Galileusza ufundowany przez Międzynarodową Komisję Optyki, honorowy doktorat Uniwersytetu w Sztuttgarcie oraz nagrodę Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. (źródło - fnp.org.pl)

Dr Jarosław Janas

Wrocławski adwokat i doktor nauk prawnych. W latach 2009-2010 prowadził badania na _University of Exeter School of Law (UK) w przedmiocie Brytyjskiej służby zdrowia, co zaowocowało pracą doktorską pt. Prywatyzacja brytyjskiego sektora publicznego na przykładzie National Health Service. (źródło Facebook)

Tomasz Deptuła

Absolwent historii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz szkoły programowania komputerowego w Computer Learning Center w Paramus (USA). Dziennikarz i publicysta polityczny i ekonomiczny, ekspert ds. mediów i komunikacji. W latach 1988-2016 pracował w Nowym Jorku, gdzie związał się z polonijnym „Nowym Dziennikiem”. Nagrodzony w USA licznymi wyróżnieniami za teksty dziennikarskie. Współpracował z wieloma polskimi mediami, m.in. z  „Forbes”, „Parkietem”, „Newsweekiem”, „Rzeczpospolitą”, „Press” i „Wprost”. W latach 2004-2005 był stypendystą Uniwersytetu Stanforda w Kalifornii, a w 2007 – Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley, a w latach 2017-2018 – IESE Business School w Hiszpanii i KSAP w Polsce (program ARGO Top Public Executive). Od 2016 roku w Polsce, gdzie pełnił m.in. funkcje zastępcy dyrektora Departamentu Komunikacji Społecznej w MSWiA oraz dyrektora Departamentu Komunikacji i Marketingu w Polskiej Grupie Zbrojeniowej. Od  2019 roku w Centrum Badań nad Bezpieczeństwem przy Akademii Sztuki Wojennej początkowo jako zastępca dyrektora, a od 2020 roku – jako p.o. dyrektora tej instytucji. (źródło tv.cuny.edu)

Adam Laskowski

Doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelariach prawno-podatkowych, m.in. świadcząc doradztwo prawne podmiotom z sektora prywatnego. W przeszłości był doradcą zarządu w obszarze sprzedaży w Zakładzie Usług Taborowych Remtrak. W Agencji Rozwoju Przemysłu pełnił funkcję Dyrektora Biura Administracji i Zakupów. W latach 2017-2019 pełnił funkcję Prezesa Zarządu w spółce Polski Tabor Szynowy, gdzie był odpowiedzialny za planowanie i wdrażanie celów strategicznych na rzecz wprowadzania na polski rynek przewozów pasażerskich nowoczesnego taboru. Absolwent prawa na Wyższej Szkole Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie oraz Studiów Podatkowych Szkoły Głównej Handlowej. Absolwent studiów drugiego stopnia o kierunku zarządzanie finansami przedsiębiorstw Szkoły Głównej Handlowej. Od marca 2019 r. pełni funkcję Członka Zarządu ds. inwestycji w spółce PKP Intercity S.A. (źródło - zdjęcie własne)

Aleksandra Rybińska

Dziennikarka „Sieci”, wPolityce.pl członek zarządu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. (źródło - polskie radio)

Wojciech Surmacz

Prezes Polskiej Agencji Prasowej, W latach 2014–2016 redaktor naczelny „Gazety Bankowej”. Pracował również w dzienniku „Puls Biznesu” (1998-2007), tygodniku „Newsweek” (2007–2011) oraz w miesięczniku „Forbes” (2011–2014)[3]. Był też szefem redakcji gospodarczej Polskiego Radia oraz wicedyrektorem Programu Trzeciego Polskiego Radia. (źródło - polskie radio)

Artur Bartoszewicz

Polski doktor nauk ekonomicznych, ekspert w zakresie polityki publicznej i wykładowca w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W latach 2016–2018 Prezes Zarządu Krajowego Polskiego Stowarzyszenia Ekspertów i Asesorów Funduszy Unii Europejskiej. Od 2015 Członek Rady Programowej Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ekspert Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Od 2019 Przewodniczący Rady Programowej Instytutu Nowej Europy. 15 października został powołany w skład Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na lata 2020–2024. (źródło - polskie radio)

Jakub Wiech

Polski dziennikarz gospodarczy, eseista, poeta. Redaktor portalu Defence24.pl, ekspert w dziedzinie energetyki.

Red. Jacek Karnowski

polski dziennikarz i publicysta, redaktor naczelny tygodnika „Sieci”, były kierownik redakcji „Panoramy” w TVP2, w latach 2009–2010 redaktor naczelny „Wiadomości” w TVP1.

Ks. prof. Paweł Bortkiewicz

Polski duchowny katolicki, członek Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej (TChr.), profesor nauk teologicznych specjalizujący się w zakresie teologii moralnej. W latach 2002–2008 dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, od 2002 dyrektor Centrum Etyki UAM w Poznaniu, członek Komitetu Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk (od 2003), członek Rady Programowej Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się” w Krakowie. Od stycznia 1996 do grudnia 2001 redaktor naczelny miesięcznika biblijno-liturgicznego „Msza Święta”. (źródło - Radio Maryja)

Tomasz Łysiak

Polski pisarz, dziennikarz, publicysta, scenarzysta. Twórca radiowej audycji satyrycznej DeDektyw Inwektyw. Współzałożyciel Stowarzyszenia Sióstr i Braci Henryka II Pobożnego i ks. Anny Śląskiej.

Red. Marcin Wolski

Polski pisarz, dziennikarz i satyryk, były wiceprezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich i były prezes oddziału warszawskiego. Od 2006 do 2007 dyrektor Programu I Polskiego Radia. Od 2016 do 2017 dyrektor TVP2.

Prof. Gertruda Uścińska

Polska prawnik i politolog, profesor nauk społecznych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego, wykładowczyni Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2016 prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Marcin Palade

Polski socjolog polityki, autor opracowań i analiz z zakresu preferencji społeczno-politycznych i geografii wyborczej w Polsce. Były wiceprezes Polskiego Radia.

Grzegorz Górny

Absolwent dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim. Na początku lat 90. pracował w „Gazecie Wyborczej”. W 1994 wraz z Rafałem Smoczyńskim stworzył kwartalnik „Fronda”, który redagował przez 11 lat. W latach 1995–2001 współtworzył też program telewizyjny pod tym samym tytułem. (źródło - polskie radio)

Andrzej Janusz Zybertowicz ​

Polski socjolog, publicysta i nauczyciel akademicki, profesor nauk społecznych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W latach 2008–2010 doradca społeczny prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, od 2015 doradca społeczny prezydenta RP Andrzeja Dudy. (źródło - polskie radio)

Marek Budzisz

Ekspert ds. Rosji i postsowieckiego Wschodu Historyk z wykształcenia (Uniwersytet Warszawski), manager z racji wykonywanego zawodu (dyrektor finansowy w prywatnym funduszu inwestycyjnym). W młodości jeden z uczestników opozycyjnego Ruchu Młodej Polski. W przeszłości pracował, jako dziennikarz w telewizji (Puls Dnia), radio (Radio Plus) oraz w dzienniku Życie. (źródło - polskie radio)

Prof. Witold Stanisław Modzelewski

Polski prawnik, profesor nauk prawnych, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Warszawskiego, doradca podatkowy, radca prawny, Prezes Instytutu Studiów Podatkowych. Wykładowca problematyki podatkowej, w tym zwłaszcza podatku od towarów i usług, wiceminister finansów w latach 1992–1996. (źródło - polskie radio)

Prof. Aleksander Nałkowski

Katedra Pedagogiki Funkcjonalnej, Instytut Nauk Pedagogicznych. (źródło - Wokół Polskich Spraw)

Prof. Wojciech Stefan Roszkowski

Polski ekonomista, historyk i nauczyciel akademicki, profesor nauk humanistycznych (1996). Prorektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (1990–1993), poseł do Parlamentu Europejskiego VI kadencji (2004–2009). Autor publikacji poświęconych historii Polski w XX i XXI wieku, a także nagradzanej książki Roztrzaskane lustro. Upadek cywilizacji zachodniej. Kawaler Orderu Orła Białego.

Andrzej Witold Nowak

Polski historyk, pisarz, publicysta, sowietolog, profesor nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor zwyczajny w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk, kierownik Zakładu Historii Europy Wschodniej, Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, w latach 1991–2012 redaktor naczelny czasopisma „Arcana”, autor Dziejów Polski. Od 2016 członek Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej. Kawaler Orderu Orła Białego.

Krzysztof Jabłonka

Historyk i dyplomata, specjalizujący się w tematyce nekropolii Polaków na Wschodzie. Zainteresowany zwłaszcza sprawą Katynia. (Źródło zdjęcia - polskieradio24)

Maciej Świrski

Założyciel Reduty Dobrego Imienia - Polskiej Ligi Przeciw Zniesławieniom, były prezes Polskiej Fundacji Narodowej. (Źródło zdjęcia - polskieradio24)

Ewa Hajducka-Dzioba

Radca prawny - ekspert w kontaktach Francusko-Polskich i Polsko-Francuskich.

Lech Dyblik

Aktor polski aktor teatralny, filmowy i telewizyjny, pieśniarz. (Źródło zdjęcia – polskieradio)

Beata Szuszwedyk-Sadurska

Reżyser filmów dokumentalnych, dziennikarz, producent filmowy w Hortus. (źródło zdjęcia - LinkedIn)

Sylweriusz Rudolf

Kierownictwo produkcji, Studium Realizacji Telewizyjnej PWSFTviT w Łodzi. (źródło zdjęcia - GoldenLine)

Red. Antoni Trzmiel

Dziennikarz Polskiego radia, wiadomości, współtworzący portal DoRzecz.pl (źródło - rdc.pl)

Red. Karol Gac

Dziennikarz, publicysta i komentator życia politycznego. Doktor nauk politycznych i naczelny portalu DoRzeczy.pl (źródło - polskie radio)

Jacek Łęski

Polski dziennikarz, specjalista od public relations, absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. (źródło zdjęcia - Jacek Łęski (@jacekleski) / Twitter)

Jan Parys

Polski polityk, socjolog i publicysta, w latach 1991–1992 minister obrony narodowej, w latach 2015–2018 szef gabinetu politycznego ministra spraw zagranicznych. (źródło zdjęcia - ascotv - Premiera niezakłamanej biografii Antoniego Macierewicza)

Jan Pietrzak

Polski satyryk, aktor, piosenkarz i publicysta. Twórca Kabaretu Hybrydy oraz Kabaretu Pod Egidą, felietonista „Tygodnika Solidarność” i „Gazety Polskiej”. Kandydat na urząd prezydenta RP w wyborach w 1995. (autor zdjęcia: Jarosław Roland Kruk / Wikipedia, licencja: CC-BY-SA-3.0W)

Stanisław Janecki

Polski dziennikarz, publicysta, historyk sztuki, fizyk kwantowy, filozof. (źródło zdjęcia - Stanisław Janecki (@St_Janecki) / Twitter)

Prof. Marek A. Cichocki

Filozof, germanista, politolog, znawca stosunków polsko-niemieckich. Współtwórca i redaktor „Teologii Politycznej”, dyrektor programowy w Centrum Europejskim w Natolinie i redaktor naczelny pisma „Nowa Europa. Przegląd Natoliński”. Profesor nadzwyczajny w Collegium Civitas (specjalizuje się w historii idei i filozofii politycznej). Były doradca społeczny Prezydenta RP. Publikuje w prasie codziennej i czasopismach. Razem z Dariuszem Karłowiczem i Dariuszem Gawinem prowadzi w TVP Kultura program „Trzeci Punkt Widzenia”. (źródło - Teologia Polityczna)

Olga Doleśniak-Harczuk

Absolwentka germanistyki, slawistyki i romanistyki Humboldt Universitӓt zu Berlin, w latach 2003-2011 korespondentka mediów polskich z Niemiec i Bałkanów. Specjalizuje się w tematach europejskich ze szczególnym naciskiem na kwestie niemieckie. Obszar zainteresowań: niemiecki rynek mediów, dezinformacja w środkach masowego przekazu, kryzys imigracyjny w Europie – jego źródła, implikacje, konsekwencje demograficzne i gospodarcze, mniejszość turecka w Europie, islam. Zastępca redaktora naczelnego miesięcznika „Nowe Państwo“ i dziennika „Gazeta Polska Codziennie”. Ekspert Instytutu Staszica. (źródło - https://dnimediow.org/jury/olga-dolesniak-harczuk,30.html)

Dr Michał Patryk Sadłowski,

Historyk ustroju i prawa, ekspert ds. ob. poradzieckiego, historia Rosji - Uniwersytet Warszawski. (źródło - Michał Patryk Sadłowski (@mp_sadlowski) / Twitter)

Gen. Broni Bogusław Samol

Generał broni Wojska Polskiego w stanie spoczynku, były dowódca Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego, obecnie wykładowca na Akademii Sztuki Wojennej. (źródło zdjęcia - PAP / Tytus Żmijewski)

Gen. Waldemar Skrzypczak

Oficer wojsk pancernych, generał broni w rezerwie. W latach 2008-2009 był dowódcą wojsk lądowych, ale podał się do dymisji protestując przeciwko decyzjom MON. Od 2011 był doradca min. obrony, a w latach 2012-2013 podsekretarzem stanu w MON. (źródło – wprost)

Gen. Radosław Kujawa

Oficer służb specjalnych, generał brygady Służby Wywiadu Wojskowego, w latach 2008–2015 Szef Służby Wywiadu Wojskowego. (źródło - Radosław Kujawa – FORUM G2 – Gospodarka, Geopolityka, Innowacje)

Marzena Paczuska

Polska dziennikarka związana z Telewizją Polską, członek zarządu TVP S.A. w latach 2019–2020, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w kadencji 2022–2028. (źródło zdjęcia – materiały prasowe TVP)

Tomasz Terlikowski

Doktor filozofii, publicysta, tłumacz, pisarz i działacz katolicki. W 2021 r. przewodniczył komisji do zbadania sprawy o. Pawła M. w zakonie dominikanów. Był m.in. redaktorem naczelnym portal fronda.pl oraz redaktorem naczelnym i dyrektorem programowym Telewizji Republika. (źródło zdjęcia – materiały prasowe RMF FM)

Prof. Andrzej Sulima Kamiński

Polski historyk specjalizujący się w historii Rzeczypospolitej Obojga Narodów, Europy Środkowo-Wschodniej i Rosji XVI–XVIII wieku. Dyrektor i założyciel Instytutu Przestrzeni Obywatelskiej i Polityki Społecznej, prof. dr hab., członek zagraniczny Polskiej Akademii Umiejętności.

Dr Piotr Gontarczyk

Polski politolog, historyk i publicysta, doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. Ukończył studia na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, na którym w marcu 2003 na obronił napisaną pod kierunkiem Kazimierza Przybysza pracę doktorską pt. Polska Partia Robotnicza. Droga do władzy w latach 1942–1945, wyróżnioną w 2004 Nagrodą im. Jerzego Łojka. Studiował także w Instytucie Historii UW. (autor zdjęcia: Jarosław Roland Kruk / Wikipedia, licencja: CC-BY-SA-3.0W)

Artur Kłus

Student wydziału nauk humanistycznych SGGW. Jego specjalizacja na studiach i główna pasja to socjologia polityki. W pracy licencjackiej badał przyczyny upadku rządu Jana Olszewskiego. Po wielu rozmowach z Janem Olszewskim, autor książki „Premier. Jan Olszewski”. (źródło zdjęcia – wnet.fm)

Prof. Janusz Sytnik-Czetwertyński

Ukończył studia ekonomiczne na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Następnie studiował filozofię na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2006 obronił rozprawę doktorską z filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Rozprawa pod tytułem Podstawy monadyzmu fizycznego. Studium porównawcze z metafizyki została napisana pod kierunkiem prof. Jerzego Perzanowskiego, którego był uczniem. W 2012 na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie otrzymał stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie filozofii. Podstawą kolokwium habilitacyjnego była książka "Postacie bytu realnego", stanowiąca plon wieloletnich badań autora z zakresu ontologii formalnej. W latach 2003-2013 wykładał na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, gdzie od 2007 pełnił funkcję kierownika Pracowni Filozofii. W latach 2010–2015 nauczał filozofii i deontologii lekarskiej w języku angielskim dla studentów z krajów skandynawskich w Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, zaś w latach 2010–2016 prowadził wykłady z zakresu psychoontologii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Filozoficznego w Krakowie. Od 2013 jest pracownikiem Instytutu Filozofii na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz pracownikiem CMKP w Warszawie, na stanowisku profesora. W roku 2016, decyzją Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła został powołany na stanowisko Wiceprzewodniczącego Odwoławczej Komisji Bioetycznej przy Ministrze Zdrowia. W tym samym roku został powołany na Przewodniczącego Rady Naukowej KPCK. (źródło zdjęcia – polskie radio PiK)

Czesław Warsewicz

Polski ekonomista, menedżer i specjalista w zakresie transportu i zarządzania. W 1994 ukończył studia na kierunku marketing i zarządzanie w Szkole Głównej Handlowej (SGH). Absolwent Podyplomowego Studium Doktoranckiego w Kolegium Gospodarki Światowej SGH (1997–1999) oraz IESE Business School (Advanced Management Program, 2007). W latach 1993–1999 związany z sektorem prywatnym, w tym m.in. z: Company Assistance sp. z o.o., Raab Karcher Energieservice sp. z o.o, EVIP Internacional sp. z o.o. Od 1997 przez 9 lat związany z giełdową grupą kapitałową Provimi – Rolimpex S. A. W latach 2006–2009 był prezesem zarządu PKP Intercity. Prezes PKP Cargo S.A. w latach 2018-2021. Czesław Warsewicz jest członkiem rady programowej Prawa i Sprawiedliwości.Od lipca 2017 roku pełni funkcję Przewodniczącego Rady Klastra „Forum na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju Luxtorpeda 2.0”. (źródło zdjęcia – PKP Cargo)

Prof. Bolesław Orłowski

Polski historyk techniki, profesor nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki, w latach 2011–2016 członek Rady Instytutu Pamięci Narodowej.

Bohdan Urbankowski

Polski poeta, eseista, dramaturg i filozof. W 1945 trafił do Bytomia. W Bytomiu rozpoczęła się jego twórczość literacka – już jako uczeń I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Smolenia zorganizował działający w tej szkole Klub Artystów Anarchistów. Po maturze powrócił do Warszawy. Studia polonistyczne i filozoficzne ukończył na Uniwersytecie Warszawskim jako doktor nauk humanistycznych. Jego rozprawa doktorska „Dostojewski – dramat humanizmów” została wydana dwukrotnie w 1978 i 1994. Był twórcą i teoretykiem ruchu Nowego Romantyzmu. Po wprowadzeniu stanu wojennego jako działacz „Solidarności” został usunięty z pracy w warszawskim Polskim Radio. Po paromiesięcznym bezrobociu znalazł pracę jako kierownik literacki Teatru im. Szaniawskiego w Płocku, w 1984 dostał pracę w Warszawie, jako zastępca red. nacz. miesięcznika „Poezja”, wrócił także do działalności w Związku Literatów Polskich. W 1986 na żądanie POP PZPR przy ZLP (choć nie był członkiem partii) został wyrzucony z „Poezji” za druk fragmentów „Czerwonej mszy”. W latach 1986–1988 współpracował z miesięcznikiem „Wiara i odpowiedzialność”, w którym drukował jako „Obserwator”, jako „Czejmnic” (np. cykl poświęcony Piłsudskiemu) i jako Wrzesiński (m.in. cykl Żydzi a Powstanie Styczniowe), a jako Urbankowski – wiersze. Miesięcznik formalnie związany był z Caritasem, nieformalnie pracami kierował Maciej Łukasiewicz, działali m.in. Stanisław Więckowski, Paweł Smoleński i inni dziennikarze II obiegu. Po półtora roku został rozwiązany. Urbankowski publikował w berlińskim „Poglądzie”, łódzkim „Przedświcie”, „Tu Teraz” (podziemne pismo nauczycieli), piśmie „Słowo podziemne”, a przede wszystkim w wydawnictwach KPN. Redagował pisemka „Przyszłość Polski” i „Konfederata”. Był doradcą ds. kultury i wychowania w Ministerstwie Obrony Narodowej w rządzie premiera Jana Olszewskiego. W 1993 kandydował do Senatu z listy KPN. Od 16 stycznia 2010 jest przewodniczącym Rady Programowej Związku Piłsudczyków, a także prezesem odnowionego Oddziału Związku Literatów Polskich w Warszawie.

Barbara Nowak

Małopolska kurator oświaty. W roku 1982 ukończyła studia historyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1980 roku wstąpiła do NZS. W 1982 roku rozpoczęła pracę, jako nauczycielka historii w Szkole Podstawowej nr 85 na os. Złotego Wieku 4 w Krakowie. Od początku swojej pracy nauczycielskiej związała się z Mistrzejowicką Confraternią Nauczycielską, kierowaną przez charyzmatycznego kapelana „Solidarności", księdza Kazimierza Jancarza. W 1992 roku wygrała konkurs i objęła stanowisko dyrektora Szkoły nr 85 w Krakowie. Do dnia objęcia mandatu radnej Miasta Krakowa pracowała na tym stanowisku. W latach 1999-2010 kierowała Uczniowskim Klubem Sportowym „Krakowiak 85". Odznaczona za wkład w rozwój piłki ręcznej. W 2000 roku wraz z grupą dyrektorów szkół krakowskich założyła Niezależny Związek Zawodowy Nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w Oświacie. W 2006 roku jej staraniem Szkoła Podstawowa nr 85 otrzymała imię Księdza Kazimierza Jancarza. W szkole są archiwizowane pamiątki z działalności niepodległościowej księży niezłomnych: Kazimierza Jancarza i Adolfa Chojnackiego, m.in. tu znalazł swoje miejsce Ołtarz „Solidarności", przedmiot kultu podziemia niepodległościowego w latach 1981-1989. Od 3 października 2009 roku jest prezesem ogólnopolskiego Towarzystwa Nauczycieli Szkół Polskich. (źródło zdjęcia – Marcin Kapron)

Sławomir Siwek

Polski polityk, dziennikarz, publicysta, poseł na Sejm I kadencji. Pracował jako dziennikarz w dzienniku „Słowo Powszechne”. W 1980 organizował struktury NSZZ „Solidarność”, kierował komisją zakładową związku. W 1981 był redaktorem naczelnym „Ilustrowanego Tygodnika Katolików Zorza”, zasiadł też w zarządzie oddziału SDP. Po wprowadzeniu stanu wojennego zatrudniony jako zastępca redaktora naczelnego periodyku „Królów Apostołów”. Był też w latach 80. doradcą w sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski i rzecznikiem prasowym komitetu organizacyjnego Fundacji Rolniczej. Publikował także w prasie katolickiej. Na początku lat 90. był sekretarzem stanu w Kancelarii Prezydenta Lecha Wałęsy. Od 1991 do 1993 sprawował mandat posła na Sejm I kadencji z listy POC z listy ogólnopolskiej kandydatów w okręgu chełmsko-zamojskim. Był współzałożycielem i do 1995 prezesem zarządu Fundacji Prasowej „Solidarność” wydającej przez pewien czas m.in. „Express Wieczorny”. Następnie kierował wydawnictwem TR Obserwator. W latach 2006–2009 był członkiem zarządu TVP. Należał do Porozumienia Centrum, od 2001 związany z Prawem i Sprawiedliwością. W 2010 stanął na czele rady Fundacji Solidarna Wieś.

Prof. Bogdan Szafrański

Ekonomista i amerykanista, ekspert w zakresie zarządzania strategicznego finansami, rynku kapitałowego, polityki i gospodarki w USA oraz relacji polsko-amerykańskich. Tytuł doktora nauk o zarządzaniu uzyskany na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, ma zdany egzamin Chartered Financial Analyst (CFA) na poziomie II. Członek Rady Nadzorczej PKO Bank Polski.

Dr Justyna Błażejowska

Historyk, dr, pracownik Biura Badań Historycznych IPN. Autorka książek: Papierowa rewolucja. Z dziejów drugiego obiegu wydawniczego w Polsce 1976–1989/1990 (2010); Harcerską drogą do niepodległości. Od „Czarnej Jedynki” do Komitetu Obrony Robotników. Nieznana historia KOR-u i KSS „KOR” (2016); Opozycja antyreżimowa w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w latach 1956–1989 (2018) i in. (Fot. Piotr Życieński IPN)

Piotr Naimski

Polski polityk, biochemik, nauczyciel akademicki, działacz opozycji w okresie PRL, publicysta. W latach 2005–2007 wiceminister gospodarki, poseł na Sejm VII i VIII kadencji, w latach 2015–2022 sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej. Kawaler Orderu Orła Białego. (źródło zdjęcia - Adrian Grycuk)

Prof. Jan Żaryn

Historyk, nauczyciel, wykładowca akademicki, profesor nauk humanistycznych, publicysta, działacz społeczny. Absolwent historii (specjalności: archiwalna i pedagogiczna) na Uniwersytecie Warszawskim. W czasie studiów (od września 1980 r.) czynnie współtworzył samorząd uczelniany (członek zarządu samorządu Wydziału Historycznego UW w latach 1980-1984). W latach 1984-1990 nauczyciel historii w liceach warszawskich. Pracował w Biurze Edukacji Publicznej IPN. Od 2003 r. wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1997 r. pracownik naukowy IH PAN. Doktoryzował się w IH PAN w 1997 r., habilitował w 2004 r. Specjalizuje się w dziejach najnowszych, a szczególnie w historii Kościoła katolickiego w Polsce w XX w., dziejach obozu narodowego i dziejach politycznych emigracji po 1945 r. Obecni redaktor naczelny miesięcznika „W Sieci Historii”. Autor licznych książek, m.in. „Kościół w Polsce w latach przełomu (1953-1958). Relacje ambasadora RP przy Stolicy Apostolskiej”, „Dzieje Kościoła katolickiego w Polsce (1944–1989)”, „Kościół w PRL”. Autor biogramów w „Wielkiej Księdze Patriotów Polskich”. (źródło – Biały Kruk)

Dr Małgorzata Żaryn

Doktor historii specjalizująca się w czasach nowożytnych, nauczycielka i wychowawca. Absolwentka liceum im. Narcyzy Żmichowskiej w Warszawie oraz historii na Uniwersytecie Warszawskim. Autorka i współautorka publikacji historycznych i popularnych. Spod jej pióra wyszły m.in. książki „Dzieje Polski od czasów najdawniejszych do współczesności” (współautorka) oraz „Ludzie niezwyczajni: Emilia Plater”. Pracowała w Muzeum Powstania Warszawskiego w początkowym okresie istnienia tej instytucji, obecnie jest kierownikiem działu edukacyjnego Muzeum Historii Polski w Warszawie. Jest też zastępcą redaktora naczelnego miesięcznika „Sieci Historii”. (źródło – Biały Kruk)

Krzysztof Wyszkowski

Polski polityk, publicysta, działacz opozycji antykomunistycznej w PRL, doradca premierów Jana Krzysztofa Bieleckiego oraz Jana Olszewskiego, od 2016 członek Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej. (źródło zdjęcia – IPN)

Prof. Piotr Witakowski

Polski naukowiec, doktor habilitowany w zakresie budownictwa, były profesor nadzwyczajny w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Autor patentów z dziedziny miernictwa, budownictwa i kolejnictwa, publikacji naukowych z zakresu matematyki, fizyki, budownictwa, informatyki i miernictwa. (źródło zdjęcia – wnet.fm)

Ks. Jerzy Jastrzębski

Jest kapłanem Archidiecezji Warszawskiej. Święcenia kapłańskie przyjął 13 maja 2000 roku z rąk kard. Józefa Glempa. Posługiwał jako wikariusz w kilku parafiach zarówno w stolicy, jak i poza nią. Pracując m.in. w parafii Matki Bożej Szkaplerznej w Warce, był organizatorem wielu koncertów muzyki religijnej i klasycznej oraz zredagował m.in. tomik poezji pt: „Poezja jest zwierciadłem duszy”. W latach 2004-2007, ukończył Podyplomowe Studium Retoryki na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz homiletykę na Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie. Studia te zwieńczył obroną pracy doktorskiej poświęconej nauczaniu Prymasa Tysiąclecia. Od roku 2010 pracuje w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie, gdzie wykłada homiletykę, retorykę i nauczanie kard. Wyszyńskiego. Jest autorem kilku publikacji z zakresu homiletyki i retoryki, pośród których największy rozgłos zyskała książka pt: „Paragraf w sercu. Kardynał Stefan Wyszyński o miłości i sprawiedliwości społecznej” oraz płyt „Pakiet dla rodziny Prymasa Tysiąclecia” oraz „Pakiet dla państwa Prymasa Tysiąclecia”. (źródło – archidiecezja warszawska)

Marek Walicki

Oolski dziennikarz emigracyjny, pracownik Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa i sekcji polskiej Głosu Ameryki. W czasie II wojny światowej był członkiem Szarych Szeregów (od 1943). W październiku 1949 opuścił nielegalnie Polskę i przedostał się do zachodniej Europy. Od tegoż roku do maja 1950 służył w Polskich Oddziałach Wartowniczych w Niemczech. Od 1950 do 1952 był sekretarzem Centrali Caritasu Polskiego na amerykańską strefę okupacyjną Niemiec z siedzibą w Monachium. W 1952 został pracownikiem rozgłośni Głos Wolnej Polski (następnie Rozgłośnia Polska Radia Wolna Europa), początkowo w nasłuchu radiowym. W 1955 wyjechał do USA, od 1960 do 1976 pracował jako redaktor w nowojorskim oddziale Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa, z tym, że od 1973 - po likwidacji oddziału - Walicki pracował jako jedyny korespondent nowojorski rozgłośni monachijskiej. W 1976 przeniósł się do polskiej sekcji Głosu Ameryki w Waszyngtonie. Od 1982 do 1993 był zastępcą dyrektora sekcji (co było równoznaczne z funkcją redaktora naczelnego), a w latach 1993-1994 jej dyrektorem. W roku 1994 przeszedł na emeryturę. Od 2003 jest z nominacji Jana Nowaka-Jeziorańskiego prezesem Fundacji Jana i Jadwigi Nowak-Jeziorańskich. Marek Walicki był również członkiem zarządu powstałej w 2001 roku Fundacji im.Stefana Korbońskiego w Waszyngtonie i wykonawcą testamentu Zofii Korbońskiej. W 2000 został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, a w 2010 Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Dorota Kania

Jest polską dziennikarką, zastępcą redaktora naczelnego portalu Niezależna.pl. Współpracowała m.in. z Gazetą Polską, Gazetą Polską Codziennie, Super Expressem, Życiem Warszawy, Radiem Plus i Telewizją Polską. Dziennikarka ukończyła filozofię na Wydziale Filozofii Akademii Teologii Katolickiej. Jest współautorką głośnej publikacji "Resortowe dzieci. Media", która ukazała powiązanie polskich elit i władzy ze strukturami sięgającymi czasów PRL-u. Inne książki autorstwa i współautorstwa Doroty Kani to "Resortowe dzieci Służby", Cień tajnych służb", "Gry tajnych służb". (fot. arch. PAP/Leszek Szymański)

Ryszard Czarnecki

Polski polityk, historyk, dziennikarz, działacz sportowy, poseł na Sejm I i III kadencji (1991–1993, 1997–2001), deputowany do Parlamentu Europejskiego VI, VII, VIII i IX kadencji (od 2004; w latach 2014–2018 jego wiceprzewodniczący), w 1993 wiceminister kultury, w latach 1997–1998 przewodniczący Komitetu Integracji Europejskiej, od 1998 do 1999 minister-członek Rady Ministrów. (zdjęcie - Aleksandra Szmigiel-Wiśniewska)

David Matas

Jest prawnikiem prowadzącym własną kancelarię w Winnipeg, specjalizującym się w sprawach imigracyjnych, uchodźców, a także w kwestiach dotyczących praw człowieka na świecie. Autor, mówca i działacz wielu pozarządowych organizacji praw człowieka. Przyczynił się m. in. do utworzenia prawa, dzięki któremu można aresztować ludobójców ( w tym zbrodniarzy nazistowskich). (źródło zdjęcia – David Matas)

Śp. Andrzej Rozpłochowski

Polski mechanik, działacz opozycji w okresie PRL i jeden ze współtwórców śląskiej „Solidarności”. Współpracował z działaczami podziemnej „Solidarności”, w 1985 wszedł do prezydium Polskiej Partii Niepodległościowej. W 1988 wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, gdzie pracował w różnych przedsiębiorstwach i prowadził własną działalność gospodarczą. W 2009 ujawnił, iż jego ojciec był funkcjonariuszem komunistycznego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, a jego druga żona Barbara tajnym współpracownikiem SB. W 2010 powrócił do Polski. Bez powodzenia kandydował z ramienia Prawa i Sprawiedliwości do sejmiku śląskiego. W wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 był kandydatem Solidarnej Polski. W 2011 Stowarzyszenie Pokolenie wydało napisaną przez Andrzeja Rozpłochowskiego publikację wspomnieniową pt. Postawią ci szubienicę. W 2013 ukazał się jej drugi tom.

Witold Waszczykowski

Polski historyk, dyplomata i polityk. W latach 2005–2008 podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, w latach 2008–2010 zastępca szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, w latach 2011–2019 poseł na Sejm VII i VIII kadencji, w latach 2015–2018 minister spraw zagranicznych w rządzie Beaty Szydło oraz rządzie Mateusza Morawieckiego, poseł do Parlamentu Europejskiego IX kadencji. (zdjęcie autorstwa EU2017EE Estonian Presidency)

Prof. Erping Zhang

Jest światowej rangi amerykańskim naukowcem i ekspertem zajmującym się polityką i ekonomią regionu Azji Wschodniej, który specjalizuje się w temacie handlu i biznesu z Chinami oraz dyplomacji i problemach związanych z naruszaniem praw człowieka. Pan Zhang był panelistą w Parlamencie Europejskim, Kongresie Stanów Zjednoczonych, Włoskim Parlamencie, Szwedzkim Parlamencie, a także Norweskim i Japońskim. Przemawiał także na Komisji ONZ ds. Praw Człowieka, Radzie ds. Stosunków Zagranicznych, na czołowych amerykańskich uniwersytetach: Harvard, Yale, Princeton oraz na Uniwersytecie w Toronto i Uniwersytecie Sztokholmskim. (źródło zdjęcia – Faluninfo)

Maciej Wojtyszko,

Polski reżyser teatralny, filmowy i telewizyjny, pisarz, autor sztuk, komiksów i filmów animowanych; w sezonie 1990/1991 dyrektor artystyczny Teatru Powszechnego w Warszawie, a od 2018 Teatru Nowego im. Kazimierza Dejmka w Łodzi. (zdjęcie - Piotr Kamionka/Reporter/East News)

Śp. Maciej Parowski

Polski redaktor, krytyk i pisarz fantastyki naukowej, od 1982 r. redaktor (w latach 1992–2003 redaktor naczelny) miesięcznika „Fantastyka”/„Nowa Fantastyka”. (zdjęcie Maciej Parowski (zdj. arch.)/ Andrzej Rybczyński /PAP)

Śp. dr Izabella Galicka

Historyk sztuki, nauczyciel akademicki i działaczka społeczna. W 2009, za wybitne zasługi w działalności na rzecz zachowania dziedzictwa narodowego, została odznaczona przez prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. (zdjęcie – Michał Łepecki)

Michał Kurtyka

Menedżer, ekonomista i urzędnik państwowy, doktor nauk ekonomicznych, w latach 2016–2018 podsekretarz stanu w Ministerstwie Energii, w 2018 sekretarz stanu w tym resorcie, w latach 2018–2019 sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, w latach 2019–2020 minister klimatu, następnie do 2021 minister klimatu i środowiska. (zdjęcie – Rzeczpospolita/materiały prasowe)

Agnieszka Battelli

Wokalistka, aktorka, pedagog śpiewu, kompozytorka, poetka, pisarka, autorka tekstów piosenek, sztuk teatralnych, skeczy, scenariuszy. Animatorka kultury, pomysłodawca, współtwórca i współorganizator wielu wydarzeń między innymi; Poezjaw Barze Mlecznym, Dżemowych spotkań poetyckich, prowadzenie spotkań poetyckich z cyklu „Agnieszka Battelli zaprasza „Letnich spotkań z muzyką w Kołowie – w 2019 r. już siódmych, 2 maja Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Dzień Polonii i Polaków za Granicą – organizowany w Łodzi w tym roku po raz czwarty. Fundator i członek rady programowej Fundacji imienia Stanisława Pomian-Srzednickiego, który jest prapradziadkiem Agnieszki Battelli. Fundacja zajmuje się wieloma projektami patriotycznymi, edukacyjnymi a jej głównym celem jest propagowanie wiedzy o Patronie Fundacji i przywracanie pamięci o Sędzi Stanisławie Pomian-Srzednickim, twórcy sądownictwa w Odrodzonej Polsce. Agnieszka Battelli zajmuje się także pracą społeczną tworząc i realizując projekty związane z edukacją kulturalną, arteterapią, propagowaniem postaw patriotycznych, jest autorem kilku tomików poetyckich, oraz wielu nagrań piosenek poetyckich.

Krzysztof Karoń, g

Grafik komputerowy, osobowość internetowa, publicysta. Amator-samouk w ramach filozofii i teorii kultury, bez wykształcenia w tych dziedzinach, co sam podkreśla. Jest aktywny w obszarze mediów elektronicznych, udzielając także wykładów w placówkach edukacyjno-społecznych oraz wydając własnym sumptem publikacje. Popularyzuje osobiste poglądy z zakresu teorii i historii społeczno-politycznej oraz historyczno-kulturalnej, w szczególności o tematyce gender, antykulturze oraz marksizmie i szkole frankfurckiej. Autor dwóch publikacji z zakresu grafiki komputerowej. Prowadzi witrynę internetową poświęconą spojrzeniu na historię sztuki i zagadnienia społeczne oraz promuje swój autorski „Program Wiedzy Społecznej”. Dwa teksty z witryny, „Infantylizm krytyczny” i „Krótka historia marksizmu”, opublikowane zostały na łamach dwumiesięcznika „Arcana”.

Alina Czerniakowska

Reżyser filmowa i scenarzystka, dziennikarka telewizyjna, jest autorką ponad 100 filmów dokumentalnych i reportaży, przywracających prawdę o Polsce i Polakach. Otrzymała różne nagrody w kraju i za granicą, dyplomy, wyróżnienia, np. - Grand Prix na Festiwalu Filmów Historycznych w Zamościu - "za wybitne zasługi dla polskiej kinematografii historycznej" czy też wielokrotnie nagrody na Festiwalu Polonijnym - Losy Polaków i na Międzynarodowym Katolickim Festiwalu w Niepokalanowie. Dwukrotne, w 2007 i 2014 roku otrzymała nagrodę i odznaczenie „Zasłużony dla miasta Warszawy” z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. W 2020 r. otrzymała Platynowy Opornik, najwyższą nagrodę na Festiwalu NNW (Niepokorni Niezłomni Wyklęci) w Gdyni. W 2015 roku otrzymała w Nowym Jorku prestiżową, międzynarodową nagrodę – Paderewski Arts and Music Award. W dniu 11 listopada 2009 roku, otrzymała Krzyż Kawalerski Odrodzenia Polski – z rąk prezydenta Lecha Kaczyńskiego, jak napisano w uzasadnieniu: za "odważne, prawdziwe filmy dokumentalne, przywracające prawdę o Polsce". 1 marca 2021 roku, w Dzień Żołnierzy Wyklętych prezydent Andrzej Duda wręczył Alinie Czerniakowskiej Krzyż Oficerski Odrodzenia Polski za filmy o tych najbardziej „wyklętych”.

Wojciech Sumliński

Psycholog, dziennikarz śledczy, publicysta, reżyser filmowy. Współpracował m.in. z redakcjami: dziennika „Życie” oraz tygodników „Gazeta Polska” i „Wprost”. Zrealizował liczne reportaże oraz programy dokumentalne dla Telewizji Polskiej. W swoich publikacjach poruszał kwestie dotyczące okoliczności śmierci księdza Jerzego Popiełuszki, historii SB, kulisów polskiej polityki czy wymiaru sprawiedliwości. Wśród tych pozycji są m.in. tytuły Kto naprawdę go zabił? (2005), Niebezpieczne związki Bronisława Komorowskiego (2015) czy Czego nie powie Masa o polskiej mafii (2015). (autor zdjęcia - Zbigniew Czernik)

Joanna Siedlecka

Eseistka, reportażystka. Debiutowała w 1971 na łamach prasy studenckiej, w latach 1975–1981 była etatowym pracownikiem redakcji tygodnika studenckiego „itd”, następnie tygodnika „Kultura”. Współpracowała m.in. z Ryszardem Kapuścińskim (którego była studentką), Teresą Torańską i Barbarą Łopieńską. Po zawieszeniu wydawania „Kultury” i negatywnej weryfikacji po 13 grudnia 1981 zajęła się wyłącznie eseistyką. Od 2000 była wykładowcą w Wyższej Szkole Dziennikarskiej im. Melchiora Wańkowicza w Warszawie. Członkini Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i Stowarzyszenia Wolnego Słowa. (źródło zdjęcia - https://www.flickr.com/photos/znani/3562252911/)

Prof. Tomasz Nałęcz

Polski historyk, publicysta i polityk, doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego. Poseł na Sejm II i IV kadencji (1993–1997, 2001–2005), wicemarszałek Sejmu IV kadencji, w latach 2010–2015 doradca prezydenta RP. (źródło zdjęcia: prezydent.gov.pl)

Ernest Bryll

Poeta, pisarz, autor tekstów piosenek, dziennikarz, tłumacz i krytyk filmowy, także dyplomata. (autor zdjęcia – Paweł Kęska)

Arkadiusz Mularczyk

Poseł na Sejm RP od 2005 r. – V,VI, VII, VIII i IX kadencji, adwokat. W kadencji Sejmu 2019-2023 wiceprzewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych i Komisji Ustawodawczej, z ramienia Sejmu RP – członek Krajowej Rady Sądownictwa, od 2020 r. – wiceprzewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa i przewodniczący delegacji polskiego Sejmu i Senatu do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, od 2021 r. wiceprzewodnicy Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy w Strasburgu. Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. oszacowania wysokości odszkodowań należnych Polsce od Niemiec za szkody wyrządzone w trakcie II wojny światowej. Pełni także funkcję Przewodniczącego Rady Instytutu Strat Wojennych im. Jana Karskiego oraz od 2022 r. Pełnomocnika Rządu do spraw Odszkodowań za Szkody Wyrządzone Agresją i Okupacją Niemiecką w latach 1939-1945. (autor zdjęcia – Adrian Grycuk)

Józef Menes

Absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej, menedżer, dyrektor Instytutu Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego (IChP) w Warszawie. W latach 1977-90 prowadził prace badawcze dotyczące opracowania technologii poliuretanów, które zaowocowały uzyskaniem kilku patentów. Jako dyrektor IChP szczególną uwagę poświęca problemom związanym z promocją innowacyjności i transferem myśli technicznej do gospodarki. Za zasługi dla innowacyjności został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Europejskiego Orderu Wynalazczości. Józef Menes działa aktywnie w Radzie Głównej Jednostek Badawczo-Rozwojowych oraz w Polskiej Izbie Gospodarczej Zaawansowanych Technologii. Jest autorem dwóch poważnych inicjatyw legislacyjnych. W latach 90. był inicjatorem i odegrał istotną rolę w nowelizacji ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych, która stworzyła podstawy prawne do uregulowania spraw majątkowych kilkudziesięciu instytutów badawczych w kraju, a w 2009 r. podjął ważną inicjatywę legislacyjną dotyczącą nowelizacji ustaw “o podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych”, która umożliwiłaby podmiotom gospodarczym odliczenie od dochodów przed opodatkowaniem kwot wydatkowanych na inwestycje technologiczne. (źródło zdjęcia – PKP Cargo)

Ewa Polak-Pałkiewicz

Polska publicystka, autorka wywiadu-rzeki z premierem Janem Olszewskim pt. "Prosto w oczy". Publikuje w Arcanach, Powściągliwości i Pracy, Niedzieli, Źródle i Christianitas. Wydała tom swojej publicystyki pt. "Kobieta z twarzą: szkice o życiu, o śmierci i o miłości". (źródło – lubimyczytać)

Adrian Stankowski

Dziennikarz i publicysta specjalizujący się w tematyce politycznej. Studiował aktorstwo w PWST oraz prawo, jednak nie potwierdził ukończenia żadnego z tych kierunków. Związany jest z „Gazetą Polską Codziennie” oraz Telewizją Republika, gdzie prowadzi liczne programy[2]. W 2019 został prowadzącym program „Studio prasowe” nadawany przez Polskie Radio 24. Jest redaktorem naczelnym portalu gpcodziennie.pl. W 2021 był najczęściej pojawiającym się gościem w roli eksperta w głównym wydaniu „Wiadomości” w Telewizji Polskiej; jego komentarze pojawiły się 134 razy. (źródło zdjęcia - Adrian Stankowski (@AdrianStankowsk) / Twitter)

Bronisław Wildstein

Publicysta, dziennikarz i prezenter radiowy i telewizyjny, pisarz, aktor, przedsiębiorca, polityk i działacz samorządowy, w latach 2006–2007 prezes zarządu Telewizji Polskiej. Kawaler Orderu Orła Białego. (autor zdjęcia - Andrzej Barabasz)

Lech Makowiecki

Poeta, autor tekstów, kompozytor, muzyk, scenarzysta i felietonista. W ramach działalności solowej nagrał dwie płyty wpisujące się w nurt poezji śpiewanej z gatunku bardów. Płyty te skupione są na tematyce patriotycznej i historii Polski z okresu II wojny światowej, z silnym osadzeniem we współczesności. (źródło zdjęcia - 40.bazuna.org.pl)

Piotr Gursztyn

Historyk, dziennikarz prasowy i telewizyjny. Karierę rozpoczynał jako reporter Radia Plus. Następnie pracował w TV Puls. Po pierwszym przerwaniu nadawania przez tę stację przeszedł do Polsatu, gdzie był reporterem Informacji i później Wydarzeń. Publikował również we „Frondzie”. Pracował w „Dzienniku”, gdzie najpierw był szefem działu politycznego, a następnie zastępcą kierownika działu. Współpracował z Polskim Radiem RDC, gdzie prowadził rozmowy polityczne. Był jednym z prowadzących program „Ja panu nie przerywałem” w Superstacji. Od stycznia 2013 roku jest publicystą tygodnika „Do Rzeczy” (pełnił tam funkcję wicenaczelnego). W styczniu 2016 został dyrektorem TVP Historia (jednocześnie zrezygnował z pracy w Superstacji i Polskim Radiu RDC). Od grudnia 2016 jest dyrektorem biura programowego TVP. odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi za zasługi w działalności na rzecz upamiętniania prawdy o najnowszej historii Polski. (źródło zdjęcia - niepodlegla.gov.pl)

Maciej Mitera

Sędzia, urzędnik państwowy i nauczyciel akademicki, doktor nauk prawnych, w latach 2018–2021 członek prezydium i rzecznik prasowy Krajowej Rady Sądownictw. (żródło zdjęcia - East News, fot: Tomasz Jastrzebowski)

Prof. Krzysztof Miszczak

Polski naukowiec, doktor habilitowany nauk społecznych, profesor nadzwyczajny, politolog, niemcoznawca, sinolog, urzędnik państwowy i dyplomata. Radca generalny premiera w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wieloletni Dyrektor Departamentu Spraw Zagranicznych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, przewodniczący Forum Polsko-Niemieckiego, Przewodniczący Rady Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie oraz dyrektor, członek Zarządu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Profesor w Instytucie Prawa oraz w Instytucie Studiów Międzynarodowych Szkoły Głównej Handlowej. Wiceprezes zarządu Fundacji Marki Polskiej im. prof. Witolda Kieżun. (źródło zdjęcia – wnet.fm)

Dr Hanna Urbanowska

Ukończyła studia na wydziale filozofii UW i w roku 2016 obroniła doktorat poświęcony tematyce sacrum u Martina Heideggera. Publikowała liczne artykuły w prasie, współpracuje z magazynem Filozofuj!. Należy do Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. (źródło - replika.eu)

Piotr Gociek

Dziennikarz, publicysta, redaktor i pisarz związany z fantastyką. W czasach PRL działacz Ruchu Wolność i Pokój. W latach 80. publikował jako Piotr N.A. Gociek teksty w fanzinach fantastycznych. Literacko zadebiutował opowiadaniem Wielka ucieczka opublikowanym najpierw w fanzinie Albedo (1987), a następnie w Fantastyce (1988) i antologii Pożeracz szarości pod redakcją Macieja Parowskiego. Karierę dziennikarską zaczynał w latach 90. w RMF FM, Od 2000 pracował w Radiu Plus, W latach 2007–2012 pracował w „Rzeczpospolitej”,Od stycznia 2013 jest publicystą tygodnika „Do Rzeczy”. Od 2013 pracuje w Telewizji Republika, gdzie początkowo prowadził pasmo poranne Polska na Dzień Dobry, później programy Odkodujmy Polskę i Literatura na trzeźwo, a od 2018 jest prowadzącym program Analfabet III RP. Od kwietnia 2020 prowadzi w TVP Kultura program publicystyczny "Co dalej?" omawiający aspekty nowej rzeczywistości, w którego centrum uwagi znajduje się refleksja nad zjawiskami kulturowo-cywilizacyjnymi. (zdjęcie – Polskie Radio/archiwum)

Paweł Piekarczyk

Artysta, wykonujący poezję śpiewaną. Z wykształcenia matematyk. Światopoglądowo związany z polską prawicą, m.in. ze środowiskami „Gazety Polskiej”, Radia Maryja oraz Telewizji Republika. Swoją karierę rozpoczął w latach 90. XX wieku od współpracy z Leszkiem Czajkowskim przy wykonywaniu programu Śpiewnik oszołoma. W swej twórczości podejmuje tematykę historyczną, związaną m.in. z żołnierzami wyklętymi, stanem wojennym oraz krytykuje rządy koalicji PO-PSL przed 2015 rokiem. W 1997 bez powodzenia ubiegał się o mandat posła na Sejm w okręgu warszawskim z listy Ruchu Odbudowy Polski, a w 2002 o mandat radnego Rady m.st. Warszawy z listy komitetu Julii Pitery.

Wiesław Helaka

Polski prozaik, a także scenarzysta i reżyser filmowy.W latach 1966–1967 studiował aktorstwo w warszawskiej PWST. W roku 1972 ukończył studia na Wydziale Leśnym SGGW, a w 1978 na Wydziale Reżyserii PWSFTviT w Łodzi. W 2017 roku został laureatem Nagrody Literackiej im. Józefa Mackiewicza za powieść Nad Zbruczem. Za tę samą powieść w 2019 roku otrzymał Nagrodę Literacką i Historyczną Identitas. (źródło zdjęcia – instytutksiazki.pl)

Dr Magdalena Ogórek

Dziennikarka i prezenterka telewizyjna, działaczka polityczna, historyczka, doktor nauk humanistycznych, kandydatka SLD na prezydenta RP w 2015. (źródło zdjęcia - Magdalena Ogórek | Facebook)

Marcin Schirmer

Prywatny przedsiębiorca. Absolwent SGGW-AR w Warszawie i Historii Sztuki na Uniwersytecie Warszawskim oraz MBA Academy na SGH w Warszawie. Jeden z założycieli Ruchu Normalne Państwo-Organizacji Pożytku Publicznego, którego celem jest działanie na rzecz budowy Rzeczpospolitej jako państwa prawa. Troska o uczciwość i przejrzystość w życiu politycznym oraz zwiększenie roli obywatela w życiu publicznym. Członek Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów. Autor książki Dwory i majątki ziemskie w okolicach Łomży (2007), będącej monografią majątków ziemskich i rodzin posesorów znajdujących się na terenie powiatu łomżyńskiego. Autor artykułów w dzienniku Rzeczpospolita, roczniku ŁTN Studia łomżyńskie i w słowniku biograficznym Ziemianie polscy XX wieku. Członek redakcji i autor wielu artykułów w kwartalniku PTZ Wiadomości Ziemiańskie. W kręgu jego zainteresowań badawczych znajduje się kultura materialna i historia ziemiaństwa polskiego oraz dzieje architektury, ze szczególnym uwzględnieniem założeń rezydencjonalnych XVIII-XX w. (źródło zdjęcia - ziemianie.org.pl)

Dr Piotr Łuczuk

Dziennikarz, teolog i medioznawca. Jest współpracownikiem tygodnika „Gazeta Polska”, dziennika „Gazeta Polska Codziennie”, miesięcznika "Wpis" oraz portalu niezalezna.pl, którego jest współtwórcą. Jest również jednym z twórców portalu wpolityce.pl. W swojej pracy naukowo-badawczej zajmuje się głównie zjawiskami dotyczącymi cyberbezpieczeństwa i wpływu nowoczesnych technologii na komunikację społeczną. Jest autorem książki "Cyberwojna. Wojna bez amunicji?" (2017) (źródło zdjęcia - Dr Piotr Łuczuk | Facebook)

Dr Andrzej Krzystyniak

Jest historykiem i publicystą, urzędnikiem samorządowym i państwowym. Autor książek – „Zwijanie polskości”, „Zagadki śląskiej duszy”, „Demony duszy niemieckiej”. (zdjęcie - wPolityce.pl)

Piotr Łukasz Andrzejewski

Polski polityk, adwokat, działacz opozycji demokratycznej w PRL, senator I, II, III, IV, VI i VII kadencji, członek Trybunału Stanu (2011–2019) i wiceprzewodniczący TS (od 2019). Współpracował z opozycją demokratyczną. W 1980 został pierwszym konsultantem prawnym Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego z siedzibą w Hucie Katowice, był też jako pełnomocnik MKS autorem pierwszego wniosku o rejestrację NSZZ „Solidarność” w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie. W czasie stanu wojennego pełnił funkcję obrońcy w licznych procesach politycznych działaczy NSZZ „Solidarność” (m.in. w pierwszym procesie stanu wojennego pracowników Instytutu Badań Jądrowych z Żerania). Za prowadzoną działalność wytoczono mu osiem spraw dyscyplinarnych, uzasadniając to „naruszeniem wolności słowa”. W wyniku jednej z nich został pozbawiony prawa wykonywania zawodu przez okres roku. Od 1983 był członkiem Komitetu Helsińskiego, następnie członkiem założycielem Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. W 1989 inicjował powtórną rejestrację zakładowych komitetów założycielskich NSZZ „Solidarność”, łącznie reprezentował w sądach około 40 takich komitetów. (zdjęcie - Kancelaria Senatu Rzeczypospolitej Polskiej)

Śp. Stefan Hambura

Polsko niemiecki prawnik. Pochodził z rodziny śląskiej deklarującej narodowość niemiecką. W 1979 przesiedlił się z rodzicami do Republiki Federalnej Niemiec. W kwietniu 2010 został pełnomocnikiem Andrzeja Melaka (brata Stefana Melaka) i Janusza Walentynowicza (syna Anny Walentynowicz) – rodzin ofiar katastrofy polskiego Tu-154 w Smoleńsku. W lipcu 2010 złożył doniesienie do warszawskiej prokuratury, w związku z podejrzeniem działania przez Donalda Tuska i pełniącego obowiązki prezydenta Bronisława Komorowskiego na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej poprzez rezygnację ze wspólnego polsko-rosyjskiego śledztwa w sprawie przyczyn smoleńskiej katastrofy. Jako pełnomocnik rodzin ofiar katastrofy polskiego Tu-154 w Smoleńsku przyczynił się do skazania w 2019 Tomasza Arabskiego, byłego szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, na 10 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata. Miał on według sądu dopuścić do lotu rządowego Tupolewa na nieczynne lotnisko Siewiernyj w Smoleńsku. Był również doradcą polskiego Episkopatu w sprawie Karty Praw Podstawowych UE. Zmarł w 2020 roku. (zdjęcie - PAP/R. Guz)

Paweł Gruza

Prawnik i urzędnik państwowy. W 2016 podsekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa, w latach 2016–2018 podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów. Syn reżysera Jerzego Gruzy. Specjalizuje się w podatku VAT, podatku dochodowym i akcyzi]. Jest współautorem pierwszego komentarza do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (1999) oraz współautorem pierwszego w Polsce komentarza do unijnych dyrektyw VAT-owskich. Publikuje artykuły dotyczące prawa, podatków i gospodarki w prasie ekonomicznej i czasopismach specjalistycznych. (zdjęcie - pkobp.pl)

Dr inż. Wojciech Myślecki

Polski elektronik, naukowiec, działacz opozycji w PRL, honorowy profesor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (od listopada 2019). Jako student współorganizował bojkoty zajęć i stołówek studenckich, w 1977 był sygnatariuszem petycji przeciw aresztowaniom działaczy Komitetu Obrony Robotników i domagającej się amnestii dla więzionych uczestników protestów w Radomiu i Ursusie. Od 1980 działał w „Solidarności”, będąc delegatem na pierwszym Wojewódzkim Zjeździe Delegatów Regionu Dolny Śląsk w 1981. Współorganizował strajk okupacyjny w Politechnice Wrocławskiej, za co został internowany. Od końca 1984 działał w Komitecie Wykonawczym Solidarności Walczącej. Od 1987 był także współpracownikiem Komisji Interwencji i Praworządności „Solidarność”. W sierpniu 1988 współorganizował Międzynarodową Konferencję Praw Człowieka w Krakowie-Mistrzejowicach. W 1989 był przeciwnikiem obrad Okrągłego Stołu. (zdjęcie - forumg2.com)

Prof. Jan Tomkowski

Doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor historii literatury polskiej w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Pracował jako wykładowca na filologii polskiej i dziennikarstwie (Uniwersytet Warszawski) oraz na dziennikarstwie (Akademia Świętokrzyska w Kielcach). Prozaik, eseista, autor podręczników do literatury polskiej i powszechnej, analityk literatury Juliusza Verne’a. W 2021 r. otrzymał nagrodę Skrzydła Dedala za całokształt twórczości. (zdjęcie - PAP/A. Rybczyński)

Jan Polkowski

Poeta, prozaik, redaktor, działacz NSZZ „Solidarność”, w 1992 rzecznik prasowy rządu Jana Olszewskiego. Kawaler Orderu Orła Białego. Działał w Studenckim Komitecie „Solidarności”, a także w Krakowskiej Oficynie Studenckiej. Jako działacz opozycji demokratycznej i niezależny wydawca został internowany w okresie stanu wojennego. Był założycielem i redaktorem naczelnym wydawanego w drugim obiegu kwartalnika „Arka” (1983–1990) oraz dwutygodnika Świat (1989-1990). Od 2010 sekretarz generalny Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych. Został prezesem Fundacji Smoleńsk 2010, odpowiedzialnej za wspieranie realizacji oraz rozpowszechnienie filmu fabularnego pod roboczym tytułem Smoleńsk. (zdjęcie - Mateusz Adamczyk)

Józef Ruszar

Polski działacz opozycyjny w PRL, jeden z założycieli Studenckiego Komitetu Solidarności w Krakowie. Doktor habilitowany nauk humanistycznych, wykładowca Akademii Ignatianum w Krakowie, dyrektor Instytutu Literatury, redaktor naczelny Kwartalnika Kulturalnego „Nowy Napis”. Od 2004 roku organizuje międzynarodowe konferencje naukowe pod nazwą Warsztaty Herbertowskie i wydaje serię Biblioteka Pana Cogito (ponad 60 tomów do roku 2022). (zdjęcie - Pracownia Męskich Portretów)

Krzysztof Masłoń

Polski dziennikarz, publicysta, krytyk literacki. Od 1990 związany z „Rzeczpospolitą”, od 1998 z Magazynem Literackim „Książki”. W latach 2011–2012 współpracował z tygodnikiem „Uważam Rze”, od stycznia 2013 z tygodnikiem „Do Rzeczy”. Komentator listy bestsellerów „Magazynu Literackiego Książki”, autor felietonów w Polskim Radiu 24. Specjalizuje się w wywiadach z pisarzami, skoncentrowanych na związkach literatury z historią i polityką. Juror Nagrody Literackiej Europy Środkowej „Angelus” (2006–2016), Nagrody Literackiej m.st. Warszawy, Nagrody im. C.K. Norwida, Nagrody Literackiej im. Marka Nowakowskiego, Nagrody „Identitas”. Członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. (zdjęcie - Kornelia Glowacka-Wolf)

Piotr Semka

Polski historyk, publicysta i dziennikarz. Jako licealista współpracował z Ruchem Młodej Polski. Od 1980 uczestniczył w młodzieżowych protestach antyrządowych. W 1985 został publicystą podziemnej edycji pisma „Solidarność” Regionu Gdańsk. Podczas studiów działał w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów. Był zatrzymywany i aresztowany przez organy władzy. Od 1989 współpracował z „Tygodnikiem Gdańskim”. Od 1991 do 1992 był dziennikarzem Telewizji Polskiej. Prowadził wraz z Jackiem Kurskim program „Refleks”, a w 1994 był wydawcą „Pulsu Dnia”. Od 1991 do 1995 współpracował z „Tygodnikiem Solidarność”. W 2001 prowadził program „Piątka u Semki” w TV Puls. W 2004 był współautorem programu „Warto rozmawiać” w TVP. W 2006 został publicystą „Rzeczpospolitej”. Pisał również dla m.in. „Gazety Polskiej”, „Życia”, „Dziennika”, „Przewodnika Katolickiego”, „Wprost”, kwartalnika „Christianitas" i „Uważam Rze” (2011–2012). Od listopada 2012 do stycznia 2013 współpracował z tygodnikiem „W sieci”. Publikuje w tygodniku „Do Rzeczy” i „Rzeczpospolitej”. Działaność została przerwana przez ciężką chorobę w 2021. (zdjęcie - audytorium17.pl)

Aleksandra Ziółkowska-Boehm

Otrzymała m.in. nagrody: Miesięcznika Reporterów „Kontrasty” (1988), „Złoty Exlibris” Książnicy Pomorskiej (2001), The Delaware Division of the Arts Award in the Literature-Creative Nonfiction discipline (2006), Fulbright Award (2008), Nagrodę Literacką Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie, Londyn 2007. 12 stycznia 2014 otrzymała medal Ignacego Paderewskiego nadany przez Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce (SWAP). Postanowieniem Prezydenta RP z 20 czerwca 2014 otrzymała Złoty Krzyż Zasługi za promocję kultury polskiej za granicą Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” (2015); Nagrodę literacką Fundacji im. Turzańskich (Toronto, 2015), Polish Heritage Society of Philadelphia Award (“in recognition for outstanding literary achievements”), (2018); Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich – Wyrazy Uznania i Sympatii – Nagrodę „Świadek Historii” („w uznaniu szczególnych zasług w upamiętnianiu Historii Narodu Polskiego”, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2019), Albert Nelson Marquis Lifetime Achievement Award by Marquis Who’s Who (2020)], Wybitny Polak w USA (nagroda, 2020; Stowarzyszenie Pangea Network USA oraz Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”); tytuł „Absolwent VIP Uniwersytetu Łódzkiego” (2021) ; Nagroda Fundacji im. Janusza Kurtyki w Konkursie Przeszłość/Przyszłość w kategorii Polonia i Polacy za granicą za książki promujące polską historię (2022). (zdjęcie - A. Bernat)

Witold Gadowski

Dziennikarz, publicysta, pisarz i poeta. W latach 80. XX w. był członkiem Niezależnego Zrzeszenia Studentów i twórcą podziemnego klubu politycznego „Okop”. Członek założyciel Małopolskiego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”. Dziennikarz „Czasu Krakowskiego” i reporter śledczy „Gazety Polskiej”. W latach 90 XX w. korespondent wojenny na Bałkanach. Organizator konwojów z pomocą dla ofiar wojny w Kosowie. Autor opowiadań, wierszy, piosenek, publicysta internetowy. Od 2017 jest wiceprezesem Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. (zdjęcie - YouTube/ GadowskiTV)

Rafał Ziemkiewicz

Dziennikarz, publicysta, komentator polityczny i ekonomiczny powiązany ze środowiskami polskiej prawicy, pisarz specjalizujący się w literaturze fantastycznonaukowej i społeczno-obyczajowej, dawniej działacz fandomu. Współzałożyciel stowarzyszenia Endecja. Trzykrotnie nagradzany prestiżową nagrodą im. Janusza A. Zajdla: za powieści Pieprzony los Kataryniarza (1995) i Walc stulecia (1998) oraz za opowiadanie Śpiąca królewna (1996). Dwukrotny laureat nagrody Śląskiego Klubu Fantastyki, Śląkfy, jako Twórca Roku (1990 i 1998). Był współzałożycielem Grupy Literackiej Trust, aktywnym działaczem klubu SFan, Polskiego Stowarzyszenia Miłośników Fantastyki i ichniego periodyku „SFera” oraz Klubu Tfurców. Był redaktorem naczelnym magazynu „Fenix”. Był członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. W styczniu 2007 założył z Józefem Orłem dyskusyjny klub polityczny Klub Ronina. (zdjęcie - PAP / Arek Markowicz)

Łukasz Warzecha

Dziennikarz, publicysta, komentator polityczny. Był członkiem Unii Polityki Realnej. W 1996 przeszedł do Stronnictwa Polityki Realnej, gdzie pełnił funkcję sekretarza prasowego. Ukończył stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Warszawskim. Publicysta dziennika Rzeczpospolita. Publikuje również w Fakcie, Super Expressie, od 2016 w tygodniku „Do Rzeczy" i od 2019 na portalu Onet.pl. Prowadzi audycje w internetowej telewizji wSensie.tv oraz Świat Rolnika. Jest częstym gościem programu Loża prasowa na antenie TVN24. Od 23 kwietnia 2020 prowadzi wideoblog na platformie YouTube. Na tym portalu wraz z prof. Antonim Dudkiem prowadzi cykl pt. Podwójny kontekst. (zdjęcie - Łukasz Warzecha (@lkwarzecha) / Twitter)

Prof. Zbigniew Lewicki

Polski politolog, amerykanista, anglista, doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Akademii Finansów i Biznesu Vistula. (zdjęcie – Albert Zawada)

Sebastian Sęk

Miłośnik historii. Autor powieści historyczno-sensacyjnej pt. "Gra o honor" oraz trzech komiksów historycznych o Piasecznie ("Jeden do jednego" (1942-43), "Zimny Dół gorące serca" (1944) oraz "Misja majora" (1863). Wnuk Żołnierza Wyklętego, majora Karola Sęka, syn opozycjonistów w PRL. Od niespełna 30 lat mieszka w gminie Piaseczno, gdzie pracuje jako nauczyciel. (zdjęcie - kurierpoludniowy.pl)

Prof. Anna Cegieła

Przewodnicząca Komisji Etyki Komunikacji PAU. językoznawca, kieruje Zakładem Edytorstwa i Stylistyki oraz Obserwatorium Etyki Słowa w Instytucie Polonistyki Stosowanej. Zajmuje się kulturą języka, leksykologią i etyką słowa. Bada język w przestrzeni publicznej. Przedmiotem jej szczególnego zainteresowania są zmiany w rozumieniu wartości oraz język debaty i sporów publicznych. Działa w Zespole Etyki Słowa Rady Języka Polskiego. (zdjęcie - kongresobywatelski.pl)

Andżelika Borys

Polska nauczycielka na Białorusi, działaczka mniejszości polskiej na Białorusi, w latach 2005–2010 i od 2016 przewodnicząca Związku Polaków na Białorusi. Za swoją działalność niejednokrotnie była ścigana przez białoruski wymiar sprawiedliwości. Od marca 2005 była kilkadziesiąt razy przesłuchiwana przez KGB, prokuraturę oraz milicję. 23 marca 2021 została aresztowana i przetrzymywana w więzieniu do 25 marca 2022. (zdjęcie - Andżelika Borys (@AngelikaBorys) / Twitter)

Aleksandra Biniszewska

Prezes Fundacji Lwów i Kresy Południowo-Wschodnie, oraz wiceprezes Stowarzyszenia Patria Nostra. Zaprasza do swojego Muzeum Lwowa i Kresów Południowo- Wschodnich w Kuklówce Zarzecznej. To tam odbywają się koncerty, przyjeżdżają artyści, tam można znaleźć eksponaty, bogatą bibliotekę. Aleksandra Biniszewska pomaga także dzieciom polskim na Kresach, polskim parafiom, osobom starszym, zakłada biblioteki. Za patriotyzm i działalność społeczną otrzymała Order Świętego Stanisława. (zdjęcie - blogpress.pl)

Andrzej Poczobut

Polsko-białoruski dziennikarz, publicysta i bloger związany z Grodnem, działacz mniejszości polskiej na Białorusi i więzień polityczny. Wielokrotnie aresztowany, 8 lutego 2023 sąd obwodowy w Grodnie skazał Andrzeja Poczobuta na 8 lat więzienia o zaostrzonym rygorze (osadzenie w kolonii karnej). (zdjęcie - Rafał Malko)

Cezary Kaźmierczak

Publicysta, wydawca i przedsiębiorca, działacz opozycji w okresie PRL, od 2010 prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Od 1980 działał w Ruchu Młodej Polski, współpracował z opozycją antykomunistyczną w Siedlcach (m.in. jako autor, redaktor, kolporter, drukarz i wydawca publikacji drugiego obiegu). W kwietniu 1982 internowany. Był felietonistą „Dziennika Gazety Prawnej”[5]. W latach 2005–2014 zasiadał w zarządzie Centrum im. Adama Smitha. Prezes. i założyciel Związku Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP), przewodniczący rady Warsaw Enterprise Institute. W 2009 prezydent Lech Kaczyński nadał mu Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski. W 2015 odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności. (zdjęcie - ceo.com.pl)

Grzegorz Strzemecki

Wiceprezes Stowarzyszenia Rodzin Wielodzietnych Warszawy i Mazowsza. Publicysta związany z Gazetą Polską.

Jacek Bartosiak

Mecenas, publicysta zajmujący się geopolityką i strategią. Dyrektor Programu Gier Wojennych i Symulacji Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego, Senior Fellow w The Potomac Foundation w Waszyngtonie. W latach 2013–2015 był ekspertem oraz członkiem rady NCSS. Był również ekspertem Fundacji Republikańskiej i członkiem Rady Budowy Okrętów. Jest założycielem i właścicielem firmy Strategy & Future oraz współzałożycielem „Play of Battle”, zajmującej się przygotowaniem symulacji wojskowych. Współpracownik Nowej Konfederacji. W latach 2017–2018 członek Zespołu Doradczego Pełnomocnika Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego. (zdjęcie - jacekbartosiak.pl)

Jan Pawlicki

Dziennikarz, scenarzysta i producent, redaktor naczelny kanału News24. W latach 2005-2007 reporter TVN, w latach 2007-2008 dziennikarz Discovery Historia, 2008-2010 pracownik TVP, m.in. wiceszef redakcji publicystyki TVP Info. W latach 2013-2015 związany z TV Republika. (zdjęcie - klubjagiellonski.pl)

Barbara Schabowska

Polska dziennikarka radiowa i telewizyjna, menedżer kultury, w latach 2017–2019 dyrektor TVP Kultura, od roku 2019 zastępca dyrektora, a następnie p.o. dyrektora Instytutu Adama Mickiewicza. Od 9 czerwca 2020 dyrektor Instytutu Adama Mickiewicza. (zdjęcie - digitalcultures.pl)

Antoni Libera

Polski pisarz, tłumacz, reżyser teatralny, krytyk literacki, Kawaler Orderu Orła Białego. Był współpracownikiem Komitetu Obrony Robotników (KOR) i Komitetu Samoobrony Społecznej „KOR” (KSS „KOR”). W latach 1988–1993 współredagował czasopismo „Puls”, a w latach 1996–2001 był kierownikiem literackim w Teatrze Dramatycznym w Warszawie. Jest członkiem polskiego PEN Clubu i Stowarzyszenia Pisarzy Polskich oraz amerykańskiego Samuel Beckett Society. Znawca twórczości Samuela Becketta, Przełożył i wydał wszystkie dzieła dramatyczne Samuela Becketta, część jego utworów prozą oraz eseje i wiersze. (zdjęcie - Albert Zawada/PAP)

Andrzej Talaga

Polski dziennikarz, specjalizuje się w problematyce Bliskiego Wschodu. Relacjonował konflikty zbrojne w Libanie (2006), Iraku (2007), Strefie Gazy (2007) i Afganistanie (2007). Publikował m.in. w „Życiu”, „Newsweeku”, „Nowym Państwie” „Więzi”, „Dzienniku” i „Dzienniku Gazecie Prawnej”. Jest stałym publicystą „Rzeczpospolitej”. Współpracował z Telewizją Polską, gdzie prowadził przegląd prasy, oraz z kilkoma redakcjami prasy codziennej i tygodniowej. Jest autorem reportaży zagranicznych, głównie z Bliskiego Wschodu, oraz tekstów historycznych i cywilizacyjnych. W latach 2004–2005 był redaktorem naczelnym w wydawnictwie QLCO publikującym książki o tematyce politycznej. (zdjęcie – Rp.pl)

Jakub Mielnik

Dziennikarz specjalizujący się w tematyce międzynarodowej. W ciągu ostatnich 20 lat pracował jako reporter w kilkunastu krajach świata: od Europy przez Bliski po Daleki Wschód. Był dziennikarzem m.in. BBC, Przekroju, Ozonu, Polska The Times i Wprost. Publikował w Gazecie Wyborczej, Polityce, Newsweeku i Nowym Państwie. (zdjęcie – wprost.pl)

Krystyna Pawłowicz

Polska prawniczka specjalizująca się w zakresie prawa gospodarczego publicznego, nauczycielka akademicka, doktor habilitowany nauk prawnych, w latach 2007–2011 członek Trybunału Stanu, poseł na SejmVII i VIII kadencji, członek Krajowej Rady Sądownictwa w latach 2011–2019, sędzia Trybunału Konstytucyjnego z kadencją od 5 grudnia 2019. (zdjęcie – Adrian Grycuk)

Jolanta Dobrzyńska

Z wykształcenia mgr inż. geodezji i kartografii (Politechnika Warszawska) oraz nauczycielka. Pracowała w szkołach różnych typów, w Radzie Szkół Katolickich oraz w administracji rządowej i samorządowej na stanowiskach: zastępcy dyrektora departamentu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, naczelnika Wydziału Edukacji w warszawskim samorządzie, zastępcy burmistrza Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Społecznie – harcmistrzyni, współtwórca Niezależnego Ruchu Harcerskiego, autorka programu wychowawczego Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, systemu harcerskich stopni i sprawności, założycielka i wykładowca szkoły instruktorskiej. Autorka opracowań tematycznych w publikacjach książkowych przeznaczonych do kształcenia dyrektorów szkół i nauczycieli, a także artykułów w: „Arkanach”, „Wychowawcy” i „Naszym Dzienniku”. (zdjęcie – Przemysław Keler/KPRP)

Arkadiusz Gołębiewski

Polski operator, reżyser, producent i scenarzysta filmowy. Jest pomysłodawcą oraz twórcą Festiwalu Filmów Dokumentalnych „Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci”, na którym prezentowane są filmy poruszające tematykę powojennej historii Polski. Pokazują one rolę polskiego podziemia i opozycji demokratycznej w walce z komunistycznym reżimem w latach 1944–1989. (zdjęcie autorstwa FestiwalNNW)

Artur Soboń

Polski polityk, urzędnik i samorządowiec, poseł na Sejm VIII i IX kadencji, sekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju (2018–2019), Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej (2019), Ministerstwie Aktywów Państwowych (2019–2021), Ministerstwie Rozwoju i Technologii (2021–2022) oraz Ministerstwie Finansów (od 2022). (autor zdjęcia Adrian Grycuk)

Nikodem Bernaciak

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, aplikant adwokacki Izby Adwokackiej w Warszawie. Analityk prawny, specjalizujący się w zagadnieniach z obszaru nauki o państwie, ochrony życia, tożsamości małżeństwa i instytucji rodziny oraz systemu opieki zdrowotnej. Swoje kompetencje społeczne i legislacyjne doskonalił w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży, Instytucie Ordo Iuris oraz Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości. Publikował w kwartalniku „Polityka Narodowa”, tygodniku „Do Rzeczy”, dzienniku „Rzeczpospolita” oraz na portalu PCh24.pl. Ukończył Szkołę Letnią Teologii Politycznej – „Polityka, Religia, Bezpieczeństwo” oraz Szkołę Przywództwa KGHM „Przewodnicy”. (zdjęcie - Nikodem Bernaciak (@n_bernaciak) / Twitter)

Kamil Jabłoński

Mgr inż. Politechniki Warszawskiej specjalności Inżynieria Wodna. Dawniej prezes Koła Naukowego Inżynierii Wodnej, dziś prezes Fundacji Woda dla Klimatu. Zawodowo projektant obiektów hydrotechnicznych w biurze projektowym o 70-letniej tradycji Energoprojekt-Warszawa SA. Zwycięzca rządowego programu Stop Suszy. Moje zainteresowania: sporty wodne, wędkarstwo i biwakowanie. Siebie nazywam wodnym patriotą, a moim głównym celem jest zwiększenie retencji w Polsce poprzez rozwiązania techniczne oraz nietechniczne. (zdjęcie - Facebook)

Mateusz K. Łukomski

Od najmłodszych lat jestem zaangażowany w życie publiczne. Wiążę się to z moją fascynacją historią, polityką i kulturą narodową. Uważam za swój obowiązek działalność na rzecz lokalnej społeczności i całego społeczeństwa. Jestem studentem I roku studiów magisterskich na prawie finansowym i skarbowości oraz politologii. Obecnie pracuję w Fundacji Centrum im. Władysława Grabskiego, której celem jest kształtowanie młodego pokolenia w duchu patriotycznym oraz służby publicznej. Pełnię też funkcję pełnomocnika Stowarzyszenia „Dla Polski” w województwie mazowieckim. W wolnych chwilach zajmuje się joggingiem, czytaniem książek i korzystaniem z dóbr kultury. (zdjęcie - Mateusz K. Łukomski (@m_lukomski) / Twitter)

Bartosz Janowicz

Wprawiony działacz społeczny, współtwórca największej akcji pomocy seniorom w pandemii – #seniorwkoronie; manager i członek zwycięskiego zespołu w programie Centrum GovTech nt. gospodarowania zasobami wodnymi w dobie kryzysu ekologicznego. Członek rad nadzorczych, fundator i doradca podmiotów NGO. Manager kanału YouTube „Tu Historia”. Doradca strategiczny przy eventach między innymi „Roztańczony PGE Narodowy”. (zdjęcie - wei.org.pl)

Możliwość komentowania została wyłączona.